ARŞİV - Sayı 2 (1994)
Başlık/Yazarlar
PDF
 Akciğer tüberkülozunun tanısında serolojik bir test
 Kemal Balcı
PDF
 Alt üriner sistem enstrümentasyonlarında profilaktik antibiotik kullanımı
 Şenol Ergüney, Ali Acar, Recai Gürbüz
PDF
 Amiyotrofik lateral skleroz ve multipl myelom
 Barış Baklan, Gülden Akdal Damlacık, Ahmet Genç, Şakir Fadıloğlu
PDF
 Anstabil torakolomber vertebra kırıklarının cerrahi tedavisinde transpediküler fiksasyon sonuçları
 M.İ.Safa Kapıcıoğlu, Bahri Kasal, Mahmut Mutlu, Mustafa Yel, Abdurrahman Kutlu
PDF
 Aorto-koroner bypass cerrahisindeki sonuçlarımız
 M. Yeniterzi, T. Yüksek, H.H. Telli, H. Gök, S. Ceran, S. Özmen, Ufuk Tütün, C. Özpınar, M. T. Solak, H. Solak
PDF
 Boşanma ve sonrası
 Ömer Böke, İshak Özkan
PDF
 Brusellozda pansitopeni
 Mehmet Bitirgen, Onur Ural, Ekrem Çopur
PDF
 Çeşitli klinik örneklerden izole edilen kandidaların tiplendirilmesi
 Mahmut Baykan, Hilal Kart, Ali Sütçü, Bülent Baysal
PDF
 Çocuk kardiyoloji birimi ekokardiyografi laboratuarının ilk altı aylık sonuçları
 Bülent Oran, Fazıl Kasap, Nimet Kabakuş, İbrahim Erkul
PDF
 Dekortikasyon ameliyatlarında aprotinin kullanımı
 Güven Sadi Sunam, Tahir Yüksek, Sami Ceran, Mehmet Yeniterzi, Simsen Avvuran, Cevat Özpınar, Hasan Solak
PDF
 Deli bal zehirlenmesi
 Hasan Gök, Bayram Korkut, Ahmet Altınbaş, Mehmet Tokaç
PDF
 Diagnostik radyolojide basit metotlarla kalite kontrolü
 Emsal Hadiye Uğur, İlhami Demirel
PDF
 Ekstra-adrenal feokromositoma
 Recai Gürbüz, Ali Acar, Esat Arslan, Şükrü Çelik, Kadir Ceylan, Şenol Ergüney
PDF
 Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda ventriküler aritmi ve prognoza etkisi
 Hasan Gök, Bayram Korkut, Ahmet Altınbaş, Mehmet Tokaç, Gökhan Cin, H. Hüseyin Telli
PDF
 Esansiyel trombositemia
 Şamil Ecirli, Ali Koşar
PDF
 Görme kaybıyla seyreden bir konversiyon olgusu
 Nazmiye Kaya, Betül Altuğ, Hasan Herken, Rahim Kucur
PDF
 Kolitis ülseroza zemininde gelişen bir amipli dizanteri vakası
 Onur Ural, Mehmet Bitirgen, İbrahim Erayman
PDF
 Komplike üriner enfeksiyonlarda sulbactamcefoperazonun etkinliği
 Şenol Ergüney, Ali Acar, Recai Gürbüz
PDF
 Konya bölgesindeki aşılı çocuklarda kızamık antikorlarının araştırılması
 Faruk Öktem, Ahmet Özel, İ. Halil Özerol, Bünyamin Kaptanoğlu, İbrahim Erkul
PDF
 Konya yöresinde larenks kanserlerinin epidemiyolojik görünümü
 Ziya Cenik, Yavuz Uyar, Bedri Özer, Ersin Bulun
PDF
 Koroner arteriografide damar tutulumu gösteren olgularda testosteron ve DHEASO4 düzeyleri ile HDL-C arasındaki ilişki
 Mehmet Gürbilek, Alaattin Avşar, Mehmet Aköz, Bünyamin Kaptanoğlu, Süleyman Kaleli, Bayram Korkut
PDF
 Kronik myelositik lösemili hastalarımız
 Şamil Ecirli, Ali Koşar
PDF
 Larenks kanserlerinde cerrahi tedavi
 Ziya Cenik, Yavuz Uyar, Bedri Özer, Ersin Bulun
PDF
 Major depresyonda mianserine karşılık fluoksetin çift kör bir çalışma
 Rüstem Aşkın, Ali Çayköylü
PDF
 Medikal ve cerrahi olarak tedavi edilmiş bir vertebra kist hidatik vakası
 Mehmet Arazi, M.İ.Safa Kapıcıoğlu, Recep Memik
PDF
 Mide endoskopik biopsilerinde intestinal metaplazi sıklığı ve çeşitli mide lezyonları ile ilişkileri
 Özden Vural, Salim Güngör
PDF
 Multiple kaviter pulmoner nodüllü yassı hücreli karsinom
 Kemal Balcı, Mecit Süerdem, Mehmet Gök, Kemal Balcı, Lema Tavlı, Aynur Karasüleymanoğlu, Kemal Ödev
PDF
 Ortopedik cerrahi uygulanan hastaların hepatit-b yüzey antijen yönünden araştırılması
 M.İ.Safa Kapıcıoğlu, Cafer Ayata, Abdurrahman Kutlu
PDF
 Parsiyel trizomi 9p13 pter karyotipine sahip bir olgunun incelenmesi
 Sennur Demirel, Tülin Çora, İbrahim Erkul
PDF
 Pediyatrik anestezide intraosseöz ketamin uygulamasının intravenöz ve intramusküler yol ile karşılaştırılması
 Sadık Özmen, Lütfi Yavuz, Alper Yosunkaya, Alaaddin Dilsiz, Şeref Otelcioğlu
PDF
 Sağlık mesleğinde şarlatanlık
 Orhan Demireli
PDF
 Trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonları
 Sami Ceran, Güven Sadi Sunam, Tahir Yüksek, Mehmet Yeniterzi, Simsen Avvuran, Cevat Özpınar, Ateş Duman, Hasan Solak
PDF
 Üreteropelvik darlıklarda balon dilatasyonu
 Ali Acar, Recai Gürbüz, Esat M. Arslan, Şükrü Çelik, Şenol Ergüney, Zafer Yaman
PDF
 Yüksek doz alfentanil anestezisine bağlı konvülsiyon
 Alper Yosunkaya, Sadık Özmen, Ateş Duman, Lütfi Yavuz, Şeref Otelcioğlu
PDF